Képviselő-testületi ülés Törökbálint, 2020. 09. 30.

1a. Rendeletek Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.16.) önkormányzati rendelet II. számú módosítása

1b. Rendeletek Javaslat a Törökbálint Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 49/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítására

1c. Rendeletek Javaslat a helyi adókról szóló 50/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására

1d. Rendeletek Javaslat a szociális gondoskodás keretébe tartozó települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának és felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 9/2018. (VI.29.) sz. önkormányzati rendelet módosítására

2. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójának kiírása

3. Javaslat az önkormányzat gazdasági programjának jóváhagyására

4. Javaslat a Képviselő-testület 2020. II. félévi munkatervének módosítására

5. A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (FAÖT) Társulási Megállapodásával kapcsolatos döntés meghozatala

6a. Intézményi ügyek A Törökbálinti Városgondnokság vezetői pályázatának kiírása

6b. Intézményi ügyek Védőnői kinevezés módosítása

6c. Intézményi ügyek A Segítő Kéz Szolgálat státuszkérelme

6d. Intézményi ügyek Javaslat a Törökbálinti Sport és Üzemeltető Nonprofit Kft. javadalmazási Szabályzatának megalkotására, az ügyvezető munkabérének rendezése

6e. Intézményi ügyek A Törökbálinti Német Önkormányzattal történő megállapodások keretfeltételei

7a. Településfejlesztési ügyek A Törökbálint, Nyár u. 30. szám alatti épület hasznosítása

7b. Településfejlesztési ügyek A Törökbálinti út mellett lévő, 4268/6, valamint a Felsővölgyi út mellett lévő, 4269 hrsz-ú ingatlan területéből a beruházással érintett 166 m² nagyságú terület térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása

7c. Településfejlesztési ügyek Javaslat Törökbálint víziközmű rendszerei 2021-2035 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének (GFT) elfogadására

7d. Településfejlesztési ügyek A Törökbálint, Veréb utca aszfaltozási munkának kezdeményezése az 5/2019.(II.27.) önkormányzati rendelet alapján

7e. Településfejlesztési ügyek Az Idamajorban található 0263 és 0267/35 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba igénylése

7f. Településfejlesztési ügyek A településrendezési eszközök felülvizsgálatához érkezett újabb kérelmek ismertetése

8. Sürgősségi indítványok Javaslat a bizottsági és tanácsnoki struktúra meghatározására

9a. Képviselői önálló indítványok Zöldhulladék-kezelés reformja (Képviselői önálló indítvány)

9b. Képviselői önálló indítványok Járdaépítés a Bajcsy-Zs. úton, a Jókai utca és a Petőfi utca közötti szakaszon

9c. Képviselői önálló indítványok Iroda és próbaterem biztosítása a Szőnyi Erzsébet Zeneiskola részére

9d. Képviselői önálló indítványok Vagyonnyilatkozatok nyilvánossága

10. Sürgősségi indítványok Közlekedési jelzőlámpák telepítése Törökbálinton, vizsgálat, helyszínfelmérés

11. Képviselői önálló indítványok A Köztársaság tér közlekedésbiztonságának rövid és hosszú távú javítására

12. Interpellációk Bruder Márton interpellációja Kailinger Ildikó, jegyzőhöz vizsgálat a patakszennyezés tárgyában

13. Interpellációk, kérdések Bruder Márton interpellációja Kailinger Ildikó, jegyzőhöz a kémiai szúnyoggyérítéssel kapcsolatos jogszabálysértés tárgyában

14. Szőke Péter interpellációjára (Városháza közbeszerzésével kapcsolatos bírság) adott polgármesteri válasz vizsgálata

15. Németh Balázs interpellációjára (alpolgármesterek, bizottságok) adott polgármesteri válasz vizsgálata

16a. Tájékoztató a helyi adókról szóló 50/2012. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában érkezett beadványról

16b. Beszámoló a Kultúra-043 Közalapítvány 2019. évi tevékenységéről

16c. Beszámoló Törökbálint Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány 2019. évi tevékenységéről

16d. Beszámoló a Polgármester, a Jegyző és a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

16e. Beszámoló a nyári napközis táborról

16f. Beszámoló az orvosi (gyermek, felnőtt és fogorvosi) körzetekről szóló 22/2003. (VI.06.) önkormányzati rendeletben meghatározott körzethatárok felülvizsgálatának eredményéről

16g. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

16h. Beszámoló a pénzügyi táblák helyzetéről (határozati javaslatot nem tartalmaz)

16i. Tájékoztatók, beszámolók Beszámoló a folyamatban lévő – jelentősebb – beruházási és vagyongazdálkodási feladatokról (határozati javaslatot nem tartalmaz)

17. A “Törökbálint Város Díszpolgára“ cím odaítélése

18. Közbeszerzéssel kapcsolatos ügyek Tájékoztató a “Piac kialakítása Törökbálinton“ tárgyú közbeszerzési eljárásról (határozati javaslatot nem tartalmaz)